Szentlőrinci ÖTE

Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(Szentlőrinci ÖTE)

Írásos emlékeink megemlítik, hogy Szentlőrinc településen az 1800-as évek végén már működött az első települési önkéntes tűzoltó testület. A XX. század jelentős eseményei miatt az önkéntes tűzoltó testületek életének és tevékenységének dokumentációi részben eltűntek, illetve rendkívüli módon hiányosak.

A jelenleg rendelkezésre álló dokumentumok szerint 1909-ben ismét megalakult a települési önkéntes tűzoltó testület, melyről egy jóval későbbi Belügyminisztérium Tűzoltóság Országos Parancsnoksági oklevél tanúskodik.

A szervezet egy fellelt jegyzőkönyv alapján 1936. január 14-én ismét megalakult -parancsnoka Konc Miklós volt.

A háború és az azt követő időszak önkéntes tűzoltói múltjának dokumentumai -jelen ismereteink szerint – elvesztek, vagy elkallódtak, a történelmi felszerelések eltűntek.

Az 1960-as évekből néhány dokumentum fellelhető, ezek rendezése és regisztrálása folyamatban van.

1978. február 17-én újjáalakult a szervezet, mely 1989-ig végzett önkéntes tűzoltói tevékenységet. Erről egy később készült bírósági határozat áll rendelkezésünkre. 1990-ben az egyesületekről szóló törvény megjelenését követően a községi tanács koordinációs tevékenysége megszűnt, a korábban támogatott tűzoltó testület önálló egyesületté vált településünkön is. A rendszerváltozást követően a tisztségviselők kihalásával, a szervezet érdemi munkát már nem végzett, a tagok tagsági viszonya és a tisztségviselők mandátuma is megszűnt, az egyesület pénze elfogyott.

Az ezt követő időben – bár nem volt törvényesen működő tűzoltó egyesület a településen, de - néhány lelkes önkéntes rendszeresen képviselte a szervezetet a térség tűzoltó versenyein.

Erre az időre tehető a partnertelepülési kapcsolat felvétele is Urbach településsel, így az ottani tűzoltó egyesülettel is. E kapcsolat egyik eredménye a Magirus LF 16-TS típusú közepes tömegosztályú gépjárműfecskendő, melyet Urbach település ajándékozott Szentlőrincnek teljesen felmálházva a 2003-as év technikai színvonalán.

A települési önkéntes tűzoltó egyesület ismételt létrehozását az a felismerés indította el 2014-ben, hogy Szentlőrinc település rendelkezik technikai eszközzel és a cél érdekében összefogni képes helyi szakemberekkel ugyanakkor hiányzik a törvényes szervezeti forma a működtetésre.

Az egyesület 2014. szeptember 27-én megalakult.

A Pécsi Törvényszék a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 0200/Pk.60073/2014 ügyszámmal vette nyilvántartásba az alábbiak szerint:

A szervezet nyilvántartási száma: 02-02-003466

A szervezett típusa és formája: egyesület

A szervezet székhelye: 7940. Szentlőrinc, Templom tér 8.

A szervezet célja: Az önkormányzati elven működő, szakmai szolgáltatást végző egyesület célja elsődlegesen a székhelye szerinti település tűzvédelmének biztosítása, tűzoltási , műszaki mentési tevékenység végzése tűzoltó hagyományok megőrzése.

A szervezet cél szerinti besorolása: polgári védelmi, tűzoltási tevékenység (pl. tűzoltószervezetek, katasztrófaelhárítás).

Alapító okirat kelte: 2014. 09. 27.

 

Az egyesület további adatai:

Adószám: 18625914102

Hitelintézet: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11731135-20011284-00000000

http://szentlorinciote.hu

e-mail: info@szentlorinciote.hu

 

Szentlőrinc településre a lakosság tűz- és katasztrófavédelmi biztonságát érintő eseményekhez Szigetvárról (14-18 perc), vagy továbbiakban Pécsről (30-35 perc) érkezik hivatásosokból álló beavatkozó egység. Nyilvánvalóvá vált, hogy a lakosság biztonságának magasabb szintjét csak akkor lehet elérni, ha a település lakossága és a biztonsággal foglalkozó valamennyi szakmai szervezet is megtesz minden tőle telhetőt a helyi védekezés feltételeinek kialakításához.

Szervezetünket 2015-ben Nemzeti Minősítő Oklevél elismeréssel alkalmassá nyilvánították alapvető vízkár-elhárítási tevékenység végzésére. Az egyesületünk alkotja egyben a település mentőcsoportját és tagja a Szigetvidéki Járási Mentőcsoportnak is.

Az egyesületünknek 2018. februárjában közel 30 tagja van, akik tűzoltást vállaló és az egyesületi célokat támogató önkéntesek.

A tűzoltási tevékenységet vállalók megfelelnek a Tűzvédelmi Törvényben meghatározott szakmai feltételeknek (minimum 40 órás önkéntes tűzoltói végzettségnek).

Az egyesületi tagok önként vállalták, hogy a helyi lakosság biztonságának megteremtésében (tűz-és katasztrófavédelmi és polgári védelmi értelemben) tevőlegesen részt vállalnak a szentlőrinci önkormányzattól használatba vett eszközök segítségével.

Az egyesület tagjai éves tagdíjat fizetnek, mely részben fedezi a működési költségeket.

A Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület jelenleg III. kategóriás szervezet, mely azt jelenti, hogy önálló beavatkozást nem végez, de a hivatásos tűzoltóság tevékenységét segíti (segítheti) káresetek alkalmával. Ez elsősorban csak a hosszabb idő alatt felszámolható tűzesetekre és káresetekre vonatkozik, tekintettel arra, hogy a hivatásos tűzoltóság az esetek többségében 1 óra alatt felszámolja az eseményeket. Ennyi idő alatt az egyesület – jellegénél fogva – nem képes megszervezni az (esetek többségében) a kivonulást.

A technikai eszközök részbeni bevizsgálásával és a beavatkozásokban való részvétel megszervezésével 2018-ban esélyes az egyesületünk egy minőségileg magasabb szint a II. kategória elérésére. Az ehhez szükséges információval a katasztrófavédelem látja majd el a kijelölt önkéntes tűzoltókat.

A tűzoltó autó és felszerelések elhelyezését szolgáló szertár (a Rákóczi utca és a Széchenyi utca sarkán) felújításra szorul. A megkülönböztető jelzés használatára jogosult tűzoltó gépjárműfecskendő fenntartása, műszaki vizsgája és kötelező biztosítása közel 300.000 Ft évente.

Az egyesület a szakfelszerelések felújítására, beszerzésére, és a meglévő eszközök rendszerbe állítására, valamint bevizsgáltatására rendszeresen pályázik az önkormányzatnál, katasztrófavédelem rendszerében és a civil szervezeteknek kiírt egyéb pályázatokon (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő).

A szervezet feladatainak speciális jellege miatt különleges eszközöket és felszereléseket kell hogy használjon (sugárcső, szivattyú, áramfejlesztő, feszítő-vágó eszköz, láncfűrész, légzőkészülék stb.), melyek alkalmazhatóságán akár emberi életek is múlhatnak. Ezen eszközök egy részével egyesületünk még nem rendelkezik, illetve a meglévő eszközök egy része elavult és nem illeszthető be az eszközparkba a jelenleg érvényes szakmai szabályozás miatt.

A tűzoltást és egyéb beavatkozást vállaló önkénteseink jelenleg csak igen korlátozott mértékben rendelkeznek a szakmailag elvárható egyéni védőruházattal és egyéni védőfelszereléssel (bevetési csizma, lángálló védőruházat, légzőkészülék, sisak, bevetési lángálló kámzsa, speciális védőkesztyű, kommunikációs eszköz, sisaklámpa stb.) pedig a beavatkozók biztonsága is fontos feladat – mert a tűz és a füst nem válogat.

Egyesületünk az anyagi lehetőségek függvényében tudatosan fejleszti eszközparkját, szakmai elvárásoknak megfelelően képzéseken vesz részt, részt vesz a város által meghirdetett rendezvényeken, tűzoltási és műszaki mentési bemutatókat tart, lakossági tájékoztató információt szolgáltat, lakossági fórumot szervez.

Ezeken felül részt vesz a hivatásos tűzoltóság által tartott gyakorlatokon (éves szinten kettőn), valamint a katasztrófavédelem által szervezett települési mentési gyakorlatokon.

Soraink közé várjuk azon önkénteseket, akik egyetértenek a céljainkkal, vállalják, hogy a közösség érdekében részt vesznek a lakosság tűzvédelmi felkészítésben és a település tűzvédelmi hagyományainak őrzésben, vagy a tűzoltósági beavatkozást igénylő események felszámolásában.

Jelentkezni az egyesület levelezési címén lehet:

Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület
7940. Szentlőrinc
Templom tér 8.

Egyesületünk szívesen fogadja azon vállalkozók felajánlását, akik anyagilag, vagy egyéb módon hozzá kívánják segíteni egyesületünket az Alapító Okiratban meghatározott célok megvalósításához.

Bankszámlaszámunk: 11731135-20011284-00000000

(OTP Bank Nyrt.)

Szentlőrinc, 2018. február 25.
Tóth György egyesületi elnök.