Testületi űlés 2020.09.24

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. szeptember 24. napján (csütörtökön)

13.00  órakor  tartandó rendes ülésére

Helye: Városháza Díszterme

 

Napirend:

 

 

1. Előterjesztés a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi beszámolójáról - Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

2. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 1. számú függelékének módosításáról - Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

3. Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról – Előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző

 

4. Jelentés az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének 1-6. havi végrehajtásáról, gazdálkodásának alakulásáról – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok külső átvilágítása alapján készítendő Intézkedési tervről – Előterjesztő: Koltai Péter - ügyvezető

 

7. Előterjesztés a Szentlőrinci MÉDIA Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjének elfogadásáról - Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

8. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli beszámolójának elfogadásáról – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

9. Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

10. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzata és a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. között megkötendő szerződésekről – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

11. Beszámoló a közfoglalkoztatási program II. negyedéves eredményeiről – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

12. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc intézményvezetőjének áthelyezési kérelméről, intézményvezetői tisztség ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról és megbízott intézményvezető kinevezéséről - Előterjesztő: Koltai Péter

 

13. Előterjesztés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc intézmény által bevezetendő reprográfiai és irodai szolgáltatások díjáról, továbbá a Könyvtár állomány apasztásáról - előterjesztő: Kastal I. Orsolya – igazgató

 

14. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésekről szóló 7/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester (az előterjesztés 2020. szeptember 21-én kerül kiküldésre)

 

15. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és egyéb helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 5/2018. (IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

16. Előterjesztés az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról - Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

17. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről” szóló önkormányzati rendelet megalkotására - Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

18. Előterjesztés a fás szárú növények védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról - Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

19. Tájékoztatás a folyamatban levő pályázatok aktuális helyzetéről - Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

20. Gépkocsivezetői képzés támogatása 2. kör az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projektben - Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

21. Előterjesztés az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására beadott pályázatban beszerezni kívánt eszközökre és műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

22. Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázati lehetőségről – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

 

23. Előterjesztés az INTERREG - A nemesi családok határokon átnyúló történelmi útvonala c. HUHR/1901/2.1.3/0051 kódú, induló projektünk „A parkba tervezett eszközök beszerzése, szállítása és installálása” beszerzési eljárás és a „Parképítési beruházás” beszerzési eljárás keretében, ajánlattételre meghívandó vállalkozások listájáról - Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

24. Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

25. Előterjesztés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről – Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

26.Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

27. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat üdülési szabályzatának módosításáról – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

28. Előterjesztés az önkormányzati kezelésű közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata tárgyában – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

29. Döntés népkonyhai szolgáltatás nyújtásához való hozzájárulásról – Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

30. Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról - előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

 

31. Bizottsági beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról - Előterjesztő: bizottsági elnökök

 

 

Szentlőrinc, 2020.  szeptember 18.

Koltai Péter s.k.

 polgármester