Adatkezelési tájékoztató hivatali és önkormányzati ügyfelek és partnerek számára

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal és területén működő Települési Önkormányzatok, továbbá a Nemzetiségi és Kisebbségi Önkormányzatok ügyfelei és üzleti partnerei számára nyújt tájékoztatást személyes adataik kezeléséről a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, így pld. vonatkozik az ügyfelekre, a vele szerződéses viszonyban álló üzleti partnereire, az álláspályázatot benyújtókra, az ajánlattevőkre, a honlapra látogatókra, vezető tisztségviselőire egyaránt.

Jelent tájékoztatóból tájékozódhatnak a választásokkal kapcsolatos adatkezelésünkről is.

Továbbá itt tárgyaljuk a települési önkormányzatainkhoz kapcsolódó Társulások (Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás; Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás)

adatkezelési gyakorlatát is (tekintettel arra, hogy önálló munkaszervezetük nincs, ezen feladatokat a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal látja el).

Kollégáink készséggel adnak Önnek további felvilágosítást, vagy bocsátják rendelkezésére a tájékoztatót áttekintésre. Saját eszközével másolatot is készíthet ezekről, díjmentesen.

1.Alapvető fogalmak

Adatkezelő: az a jogi személy, mely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Érintett– közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában az Adatkezelő valamennyi ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek. Tájékoztatónkban ez Önre vonatkozik.

 • az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

2.Adatkezelők, adatvédelmi tisztviselő

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal a települési és nemzetiségi önkormányzatok, Társulások munkaszervezete, hivatala, adatkezelője, és többek között informatikai, humán erőforrás menedzsment, gazdasági-pénzügyi és könyvelési feladatokat is végez, a megfelelő szabályozottság mellett, mely biztosítja az adatok biztonságos kezelését. A jogszabályok és a Szervezeti és Működési Szabályzatunk határozza meg, hogy az egyes ügycsoportokat mely egységeink kezelik.

Annak érdekében, hogy Ön a megszokott módon, azaz ügycsoportonként tájékozódhasson, az adatkezelők kategóriáit az adott ügycsoport adatkezelését taglaló részben megnevezzük.

Adatkezelőink

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal)

7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.; E-mail cím: titkarsag@szentlorinc.hu; Tel.: +36-73/570-002

Továbbá az ügycsoporttól függően:

Települési Önkormányzatok:
 • Szentlőrinc Város Önkormányzata - 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.; E-mail cím: polghiv@szentlorinc.hu; Tel.: +36-73/570-000
 • Csonkamindszent Község önkormányzata - 7940 Csonkamindszent, Fő utca 12.; ügyintézés Szentlőrinc Város Polgármesteri Hivatalánál
 • Kacsóta Község Önkormányzata - 7940 Kacsóta, Kossuth Lajos utca 49.; ügyintézés Szentlőrinc Város Polgármesteri Hivatalánál
 • Helesfa Község Önkormányzata - 7683 Helesfa, Fő utca 55.; E-mail: helesfakirendeltseg@szentlorinc.hu; Tel.:  +36-73/378-710
 • Hetvehely Község Önkormányzata - 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.; E-mail cím: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu; Tel.: +36-73/578-528
 • Okorvölgy Község Önkormányzata - 7681 Okorvölgy, Jókai u. 36.; ügyintézés Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltségén
 • Szentkatalin Község Önkormányzata - 7681 Szentkatalin, Fő utca 47.; ügyintézés Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltségén
Társulási Tanácsok:
 • Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. PIR: 587206) - Fenntartott intézménye: Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2.)
 • Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás (7681 Hetvehely, Rákóczi út 36.) - Fenntartott intézménye: Hetvehelyi Óvoda (Székhely: 7681 Hetvehely, Petőfi utca 2.)
Nemzetiségi Önkormányzatok:
 • Szentlőrinci Roma Önkormányzat - 7940 Szentlőrinc, Március 15. tér 3/a.
 • Szentlőrinci Horvát Önkormányzat - 7940 Szentlőrinc, Pécsi utca 10.
 • Német Önkormányzat Szentlőrinc - 7940 Szentlőrinc, Pécsi utca 10.
 • Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat - 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.
 • Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdései és kérelme gyors és hatékony intézése érdekében közös adatvédelmi tisztviselő került kinevezésre, akihez bátran fordulhat függetlenül attól, hogy ügyének mely egységünk az adatkezelője.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Radnai Krisztina

e-mail cím: dpo@szentlorinc.hu; telefonszám: +36-30/9856735; postacím: 7683 Helesfa, Fő u. 102.

Döntése szerint Ön az adatkezeléssel kapcsolatban megkeresheti közvetlenül az adatkezelőt vagy a közös adatkezelőt is.

1.Az Érintettek jogai

Az érintettet megillető jogokat az Info tv. (2011. évi CXII tv. 2018.08.25-től érvényes módosítása) II/A. fejezete, valamint a GDPR rendelet (59)-(68) pontjai és III. fejezete is részletesen tárgyalja, melyeket maradéktalanul biztosítunk, gyakorlásukat elősegítjük az Érintettek számára.

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog: jelen tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön akár az adatkezelés előtt tájékozódhasson személyes adatai kezeléséről.
 2. A hozzáféréshez való jog: az Érintett – azaz Ön - jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve kérelmére személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat rendelkezésére bocsátjuk (pld. a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, illetve hogy személyes adatait kik és milyen célból kapják vagy kapták meg). Hozzáféréshez való joga csak a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
 3. Helyesbítéshez való jog: az Ön kérelmére pontatlan vagy hiányos személyes adatait javítjuk, helyesbítjük, kiegészítjük. Ehhez az Ön személyazonosságáról és a pontosítandó vagy kiegészítendő adatok helyességéről előzetesen meg kell győződnünk.
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – azaz hogy azokon a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet ne végzünk. Az adatkezelés akkor korlátozható, ha: (i) Ön vitatja az adatok pontosságát, és az kétséget kizáróan nem állapítható meg, úgy a fennálló kétség tisztázásáig, az adatok ellenőrzéséig; vagy (ii) ha az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi vagy felhasználásuk korlátozását kéri, vagy megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön, mint Érintett jogos érdekeit, úgy a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásáig; vagy (iii) ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (iv) Ön, mint Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben.

Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldását megelőzően tájékoztatja Önt erről.

 1. Törléshez való jog: érintettként Ön kérheti személyes adatai törlését, melyet kötelességünk indokolatlan késedelem nélkül megtenni: (i) ha az adatkezelés jogellenes pld. célja vagy jogalapja megszűnt, vagy a törvényes időtartama letelt; vagy (ii) ha az adatot hozzájárulása jogalapján kezeljük, azt Ön visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy (iii) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy (iv) ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy (v) ha az adatok törlését jogszabály írja elő, hatóság vagy bíróság rendelte el.

E joga gyakorlásakor kérjük, vegye figyelembe, hogy a törlést mellőzni kell, amennyiben a személyes adatra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából van szükség.

Érintett törlési kérelme esetében amennyiben azt jogos érdek vagy jogszabályi előírás vagy bármely egyéb ok nem teszi lehetővé, úgy amennyiben lehetséges, a törlés helyett zárolást ajánlunk fel.

 1. Tiltakozáshoz való jog: Ön, mint Érintett bármikor jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja kizárólag jogos érdek (adatkezelő vagy harmadik fél részéről), vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 2. Adathordozhatósághoz való jog: Ön abban az esetben, ha személyes adatát automatizált módon kezeljük, és annak jogalapja önkéntes hozzájárulása vagy szerződés, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rendelkezésére bocsájtsa, továbbá hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. E joga gyakorlásakor vegye figyelembe, hogy ez a jog csak a fent említett esetekben gyakorolható, továbbá az nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az önkéntes hozzájárulás jogalapján kezelt adatok kezeléshez való hozzájárulását Ön, mint Érintett bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem befolyásolja az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintettek jogainak gyakorlása elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket teszünk, adatvédelmi tisztviselőt nevezünk ki az érintetti közvetlen kapcsolattartás elősegítésére.

Az érintett személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlását ingyenesen biztosítjuk, kivéve, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, ilyenkor észszerű összegű díjat számíthatunk fel (1.000 Ft/A4 oldal másolat, elektronikus adathordozó esetén annak önköltsége, postaköltség), vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Kérhetjük a benyújtó személyazonosságának hitelt érdemlő módon történő igazolását, ha megalapozottan feltételezhető, hogy a kérelmet benyújtó személy nem az érintett.

Az Érintett által benyújtott kérelmet a legrövidebb idő alatt teljesítjük, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk, és a döntésről az Érintettet írásban (vagy ha elektronikus úton nyújtották be, akkor elektronikus úton) értesítjük. Ez a határidő indokolt, bonyolult esetben 2 hónappal meghosszabbítható, az érintett ez irányú 25 napon belüli értesítése mellett, az ok megjelölésével.

2.Jogorvoslati tájékoztatás

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréseivel, panaszával kérjük, forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz: adatkezelési politikánk, hogy ügyfeleinkkel, partnereinkkel együttműködve, érdeküket maximálisan szem előtt tartva, közös megoldást keressünk.

Amennyiben intézkedésünkkel elégedetlen lenne, úgy panasszal fordulhat az alábbi hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)

 

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Továbbá Ön személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság –választása szerint a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti.

3.Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Esetleges adatvédelmi incidens esetén – a jogszabályokkal összhangban - mindent megteszünk a hatás mérséklésére, és intézkedéseket teszünk ennek jövőbeli elkerülésére. Ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az jogaira és szabadságaira nézve, akkor az Érintetteket haladéktalanul értesítjük. Szükség esetén értesítjük a hatóságot. Az incidensekről nyilvántartást vezetünk.

4.Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Nem végzünk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotással járó adatkezelést.

5.Adattovábbítás

Személyes adatainak továbbítása esetében kizárólag a célhoz szükséges adatokat továbbítjuk az elengedhetetlen mértékben, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

Törvényi kötelezettség teljesítése vagy jogi igény érvényesítése érdekében, a célhoz kötöttség elvének maradéktalan érvényesítésével továbbíthatunk (pld könyvvizsgáló, jogász, ügyvéd, behajtó részére); illetve a személyes adatok jogszerű megkeresés, illetőleg jogszabályi előírás alapján hatóságnak illetve hatósági vagy hivatali, szakági, tulajdonosi /fenntartói ellenőrzéskor is kerülhetnek továbbításra (pld. NAV, társadalombiztosítási szervek, hatósági vagy szakhatósági ellenőrző szervek, bíróság, rendőrség, kötelező nyilvántartásba vétel, stb.).

Jellemzően – de nem kizárólag – az alábbiakhoz történő adattovábbításról tájékoztatjuk nevesítve:

Baranya Megyei Kormányhivatal, mint közvetlen felügyeleti szerv, melynek ellenőrzési joga kiterjed az összes önkormányzatra, hivatalra, intézményre, működésünk minden aspektusára.

Magyar Államkincstár – mint a költségvetési források biztosítója és legfőbb ellenőrző szerve.

Az anyakönyvi szerv – mely felügyeletet gyakorol az anyakönyvvezető tevékenysége felett.

Belső ellenőr - aki szigorú jogszabályi előírások mentén, szakmai függetlenségét megőrizve, az adatbiztonsági intézkedések betartása és titoktartási kötelezettsége mellett ellenőrzi működésünket: Solidus Pécs Kft. - Kungl Mária a belső ellenőrzést végző és személyében azért felelős, 7634 Pécs, Fülemüle u. 49.

Valamint további, a működést jogszabály alapján ellenőrző szervek, vagy akiknek jogszabály alapján kötelező adattovábbítás zajlik, pld. Oktatási Hivatal, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Földhivatal, Rendőrség szervei, Bíróság stb.

Adatfeldolgozóinkkal adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk, mely biztosítja az Ön személyes adatainak bizalmas kezelését.

Önálló adatkezelők egyes szolgáltatások igénybe vétele során korlátozott mértékben megismerhetik egyes személyes adatait. E szolgáltatók az Ön személyes adatainak kezelését saját üzletszabályzatuk és adatkezelési szabályzatuk szerint végzik, és azért teljes felelősséggel tartoznak.

Internet-tárhely-domain szolgáltatóink:

Drávanet Zrt.  7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.- Szentlőrinc és vonzáskörzetében

Gyűrűfű-Net Kft.  7935 Ibafa, Gyűrűfű - Hetvehely és vonzáskörzetében

Volcsányi Gábor ev. 7682 Bükkösd, Táncsics Mihály u. 1/A. – Helesfa területén tárhely web és e-mail szolgáltatás

C.S-Kábel Tv. Kft.  Görcsöny, Hámán Kató u., 7833 - Internet szolgáltatás Helesfán.

Telekommunikációs szolgáltatónk (telefon, mobiltelefon, mobilinternet): Magyar Telekom Zrt. - 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Postai szolgáltatónk: Magyar Posta Zrt. - 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Számláinkat vezető pénzintézet(ek): OTP Bank Nyrt. - 1051 Budapest, Nádor utca 16.

 

Egyéb adattovábbításra az Ön hozzájárulása mellett van lehetőségünk, pld. programok szervezése, vagy tanulmányút, mely kapcsán az utazásszervezőnek, szállásadónak, melyet a program ismeretében, az arra való jelentkezésével megadottnak tekintünk.

Külföldre jellemzően nem továbbítunk adatot, hacsak az ügy jellege vagy az ügyfél illetősége ezt nem kívánja meg.

Amennyiben az Érintett harmadik fél adatát közli felénk, megadja számunkra, úgy az adatok pontosságáért az Érintett felel, csakúgy mint azért, hogy az adatok átadására, közlésére, feltárására a harmadik féltől (pld. családtag, hozzátartozó) felhatalmazással rendelkezik.

6.Adatfeldolgozóink

Az általunk kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezelésében titoktartási kötelezettség alatt álló vagy azt vállaló, továbbá velünk adatfeldolgozási szerződést kötő partnereink működnek közre. Ezen adatfeldolgozók elsősorban az informatikai rendszerek biztosításával, a honlapok üzemletetésével, tartalmi feltöltésével foglalkoznak, így a személyes adatokra való rálátásuk korlátozott. Az Ön személyes adatai kezelésében az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt, a fent jelzett garanciák mellett:

Volcsányi Gábor ev. 7682 Bükkösd, Táncsics Mihály u. 1/A. – Hetvehely és Szentkatalin községek; és

Tomfix Bt. 7691 Pécs, Bethlen Gábor utca 28. – Helesfa község területén.

7.Az adatkezelés biztonsága

Adatkezelőként gondoskodunk az Önök, mint Érintettek által rendelkezésünkre bocsátott adatok biztonságos tárolásáról. Az adatok kezelése során olyan technikai és szervezési intézkedéseket, valamint eljárási szabályokat alkalmazunk, amelyek biztosítják a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségének elkerülését, illetve az adatok jogellenes megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy megsemmisülésének elkerülését, így alkalmasak a GDPR rendelet, az Info törvény valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényesítésére.

8.Honlapjaink adatkezeléséről

Honlapjaink nem rendelkeznek interaktív felülettel, regisztrációra, feliratkozásra nincs lehetőség, ilyen módon látogatói adatokat nem gyűjtünk. A honlapjainkon használt sütikről („Cookie-k”) a süti-tájékoztatóból tájékozódhat.

9.Munkatársaink, személyzetünk védelme

Személyzetünk tagjairól nem készíthet hang- és / vagy képfelvételt (pld. telefonhívás rögzítése), kivéve, ha erre vonatkozóan tőle előzetesen írásbeli engedélyt kapott. Azonban az ilyen – jogszerűen, az érintett engedélye alapján készült felvételek – sem tárhatók fel más személy, különösen a nyilvánosság, sajtó, tömegtájékoztatás, közösségi média előtt, kivéve, ha arra ő maga is engedélyt adott, valamint az megalapozott indokkal, az illető személyiségi jogait továbbá Hivatalunk jó hírét tiszteletben tartva, jegyzőnk előzetes írásbeli jóváhagyásával történik. Dolgozóink (közérdekből nyilvánosnak nem minősülő) személyes és különleges adatait másokkal nem oszthatja meg előzetes hozzájárulásuk nélkül.

10.A Tájékoztató hatálya

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019. december 01. napjától visszavonásig és újabb tájékoztató kiadásáig hatályos. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog szabályai, így különösen az Info törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

11.Az Önt érintő egyes ügyek, adatkezelési tevékenységek részletei

Az alábbiakban az egyes ügyekre, tevékenységi területekre vonatkozó átfogó adatkezelési tájékoztatást nyújtjuk az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint az érintettek kategóriáiról, a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatok forrásáról, a címzettek kategóriáiról, és ahol lehet, ott az adatok kezelésére, törlésére előirányzott határidőről. Amennyiben az adatkezelésünkről további kérdése lenne, úgy kérjük, hogy kérését adatvédelmi tisztviselőnkhöz intézze, annak fent megjelölt elérhetőségén. Mivel Hivatalunk és Önkormányzataink ügykezelése rendkívül szerteágazó, így amennyiben olyan üggyel kapcsolatban tájékozódna, melyet jelen tájékoztatóban nem talál meg, vagy azt nem tudja beazonosítani, úgy forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz! A részletekért kérjük, kattintson a kiválasztott ügycsoportra, területre:

I.Jogi és igazgatási ügyek adatkezelése

A Hivatal hatáskörébe tartozó jogi és igazgatási ügyek:

1/I. Birtokvédelmi ügyek

2/I. Állatvédelmi ügyek

3/I. Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmek

4/I. Közterületről történő fakivágási engedély iránti kérelem ügyei

5/I. Bejelentéshez / engedélyhez kötött (kereskedelmi) tevékenység bejelentése, engedélyezése

6/I. Szépkorúak felköszöntése adatkezelése

Az egyes települési önkormányzatokhoz tartozó jogi és igazgatási ügyek:

7/I. Idősek Otthonába történő felvétel iránti kérelem / felvételi javaslat elbírálása, engedélyezése

8/I. Ebösszeíráshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése

II.Szociális ügyek adatkezelése

A szociális ügyek a települési önkormányzatok feladatköréhez tartoznak:

1/II. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény adatkezelése

2/II. Települési támogatások adatkezelése

3/II. Önkormányzati bérlakáshoz kapcsolódó adatkezelés

4/II. Születési támogatás adatkezelése

5/II. Időskorúak támogatása adatkezelése

6/II. Szünidei étkeztetés adatkezelése

7/II. Szociális étkeztetés adatkezelése a települési önkormányzat részéről

III.Közterület-felügyelet adatkezelése

IV.Nemzetiségi önkormányzatok ügyeinek adatkezelése – diák ösztöndíj, díjazás

V.Üzleti és szerződéses partneradatok kezelése – szerződések számlák, ki- és befizetések adatkezelése 

VI.(Gyermek)étkezés befizetésének adatkezelése

VII.Adóügyek adatkezelése

VIII.Üzemeltetési ügyek adatkezelése

A Hivatal hatáskörébe tartozó üzemeltetési ügyek:

1/VIII. Hulladékkezelési közszolgáltatási díjfizetési kedvezményre való jogosultság igazolása

2/VIII. Méhészek bejelentési kötelezettségének teljesítése

3/VIII. Birtokvédelmi ügyek: bejelentések ellenőrzése, hatósági ügyek előkészítése

A települési önkormányzathoz tartozó üzemeltetési ügyek:

4/VIII. Közterület-használati kérelmek

5/VIII. Városüzemeltetési feladatok, épületek karbantartása; létesítmények bérbe vagy használatba adása

6/VIII. Lakossági bejelentések és intézkedés iránti kérelmek település-üzemeltetési ügyekben

7/VIII. Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás kiadása

8/VIII. Behajtási engedélyek kiadása

9/VIII. Eseti jellegű kérelmek település-üzemeltetési ügyekben

10/VIII. Kijelölő határozatok (katasztrófavédelmi és polgári védelmi ügyekben)

11/VIII. Üdülőhasználattal kapcsolatos adatkezelés

IX.Anyakönyvvezetés adatkezelése

X.Kifüggesztések személyes adatainak kezelése

A Hivatal hatáskörébe tartozó kifüggesztési ügyek:

1/X. Termőföldek-erdők értékesítése és haszonbérleti szerződések kifüggesztéséhez kapcsolódó személyes adatok kezelése

2/X. Hirdetményi kézbesítés adatkezelése

3/X. Ingatlanárverések, a kifüggesztés egyéb esetei adatkezelése

XI.Kérelemre és hivatalból induló építésügyek adatkezelése

XII.Temetkezés adatkezelése

XIII.A védőnői tevékenység adatkezelése (Hetvehely)

XIV.Falugondnoki szolgálatok adatkezelése

XV.Választások adatkezelése helyi szinten

XVI.Környezettanulmány hátrányos helyzet / halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

XVII.Önkormányzat-postaszolgálat és községi könyvtárszolgálatok adatkezelése

XVIII.Települési kirándulások, utazások, rendezvények adatkezelés

XIX.Bursa Hungarica pályázat adatkezelése

XX.Széchenyi 2020 pályázatok, pályázati programok adatkezelése 

XXI.Önéletrajz, álláspályázat személyes adatainak kezelése

XXII.Választott tisztségviselők adatainak kezelése

XXIII.Társulások adatkezelése

XXIV. A koronavírus járványhoz kapcsolódóan önkéntesek, felajánlások és termelők toborzása adatkezelési tevékenység