Pályázati felhívás

XXIII. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve

pályázatot hirdet

állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen álló lakóingatlanok (továbbiakban: tartalék ingatlanok) bérbeadás útján történő hasznosítására.

Pályázat kiírásának időpontja: 2016. szeptember 15.

A közzététel rendje:

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a megpályázható ingatlanok listáját minden hónap 15. napjáig közzéteszi honlapján (www.netzrt.hu). A meghirdetett tartalék ingatlanok fekvése szerint illetékes önkormányzatok a megpályázható ingatlanok listáját saját hirdetőtáblájukon szintén közzéteszik.

Pályázati feltételek:

Tartalék ingatlan bérlésére pályázhatnak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel már lakásbérleti jogviszonyban álló bérlők, illetve szociálisan rászoruló (a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX tv. 1 § k. pontjában meghatározott) természetes személyek az alábbiak szerint:

  1. A tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő, akinek
  • bérleti jogviszonyból fakadóan a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel szemben fennálló (pl.: lakbér és egyéb tartozás),
  • közmű-, és
  • társasházi közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség) tartozása nincs, továbbá akinek
  • az általa addig lakott ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas.

A teljes pályázati felhívás megtekintése / letöltése

 

 

Pályázati felhívás

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A költségvetési rendelet előkészítésével, módosításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. - Az önállóan működő költségvetési szervenként a költségvetés előkészítése, az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló előkészítése a zárszámadási rendelettel. - Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, a könyvvezetéssel, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. –A Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás. - A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatallal gazdasági feladatellátásra kötött együttműködési megállapodást aláíró szervezetek pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatai koordinálása, felügyelete. A költségvetés végrehajtásának, valamint az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. - A vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása. - A normatív állami, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások, állami és egyéb támogatások igénylésével, elszámolásával, intézményfinanszírozással kapcsolatos feladatok ellátása. - Elemi költségvetés és költségvetési beszámolók előkészítése, aláírása, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátása. – Az uniós és hazai pályázati források lehívásával, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az Európai Uniós és hazai forrásból elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi-számviteli nyilvántartások vezetése, a támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciók végrehajtása, a vagyonváltozás rendezése számviteli szempontból. - A beruházásokhoz kapcsolódó hitelfelvételek előkészítésével, hitelek lehívásával, hitelszerződések teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. - Belső kontroll folyamatok működtetése, fejlesztése, kapcsolattartás a belső ellenőrrel, könyvvizsgálóval, számlavezető pénzintézettel. - Kötelezettségvállalások ellenjegyzése. - A Képviselő-testület és bizottságainak ülésén való részvétel. A Pénzügyi és Intézményfelügyeleti Osztály, valamint az adócsoport munkájának felügyelete, koordinálása. - Pénzügyi gazdálkodási szabályzatok és azok folyamatos aktualizálásának előkészítése.

Oldalak