Pályázati felhívás

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony          

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének helyettesítése, munkájának segítése. A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kirendeltségek, önkormányzatok törvényes működésének biztosítása, kiemelten Csonkamindszent, Kacsóta és Helesfa községekben a Képviselő-testületi előterjesztések, önkormányzati rendelettervezetek, szerződések előkészítése. Társulás munkaszervezeti feladatai ellátásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik.,
•         közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Közigazgatási szakvizsga,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, önálló, pontos, precíz munkavégzés, terhelhetőség és stressztűrő képesség, nagyfokú munkabírás, kiváló együttműködési készség

„A biztonság kedvéért” – a Szigetvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsai

Betörések elleni védelem

Az otthon mindenki számára fontos, annak biztonságáért kellő körültekintéssel és gondoskodással sokat tehetünk. A betörők gyorsan képesek felmérni, hogy az ingatlan milyen védelemmel rendelkezik, a nyitva hagyott nyílászárók, a bejárati ajtóra nem megfelelően felszerelt, kilógó zárbetét szinte csalogatják az elkövetőket.

Hogyan előzhető meg a bűncselekmény elkövetése?  Az alábbiakban felsorolt tanácsokkal segítünk ebben:  
•    Figyeljen a nyílászárókra, amennyiben nem tartózkodik otthon az ajtót és az ablakokat zárja be!
•    Ne hagyjon kint kerti bútorokat, szerszámokat az udvaron, mert ezek "vonzzák" a betörőt!
•    Ha lakatlan az épület, vagy huzamosabb időre eltávozik otthonról, kérje meg szomszédait, ismerősét, hogy rendszeresen ellenőrizze annak épségét, sértetlenségét!
•    Az időszakosan látogatott zártkerti, szőlőhegyi ingatlanjában ne hagyjon nagyobb értékű szerszámokat, azokat tárolja zárt helyen! Az ilyen hétvégi- vagy présházaknál érdemes rendszeresen ellenőrizni a zárakat, lakatokat, hogy meggyőződjenek azok sértetlenségéről.
•    Érdemes nyitott szemmel járni és megfigyelni a lakókörnyezetben zajló eseményeket. Ha idegenek jelennek meg, akik gyanúsan viselkednek lehetséges, hogy terepszemlét tartanak, keresik a megfelelő ingatlant, felmérik a lehetőségeket a lopás elkövetéséhez.
•    Ne tartson otthon a szükségesnél nagyobb összegű készpénzt, az értéktárgyakat lehetőség szerint jól zárható szekrényben tárolja!
•    Készítsen házi leltárt, melyben rögzíti ingóságai, műszaki cikkei, műtárgyai jellemzőit, méreteit, gyártási számait, melyek pontos beazonosítást tesznek lehetővé a későbbiekben (érdemes fényképfelvétellel kiegészíteni a leltárt)!
•    Amennyiben betörést észlelt otthonában ne változtasson semmit a helyszínen, ne kezdjen el például takarítani, mert ezzel eltűntetheti a nyomokat, illetve akadályozza azok rögzítését. Ilyen esetben azonnal értesítse a rendőrséget a 107 vagy 112 ingyenes hívható központi segélyhívószámokon!

Szigetvári Rendőrkapitányság

Pályázati felhívás

Haszonbérleti pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:Kiíró)  pályázatot hirdet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelet alapján a tulajdonában lévő alábbi földterület haszonbérletére:

Szentlőrinc, külterület 0121/47 hrsz 1 ha 4253 m² térmértékű forgalomképes szántó.

A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy az eljárás tárgyát a képező földrészlet haszonbérbe adására irányuló pályázatban az vehet részt, aki a mező- és erdőgazdasági földek fogalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 40. § (1) bekezdése alapján földműves, vagy mezőgazdasági termelőszövetkezet.

A pályázat benyújtásának általános feltételei:

  • kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásulvételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton, licittárgyaláson való részvételnek,
  • több pályázó esetén licit tartása kötelező, nyertes licit a legmagasabb árat ajánló pályázó lesz,
  • pályázni a mellékelt adatlap és mellékletei hiánytalan kitöltésével lehet,
  • a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati felhívásban meghatározott termőföld haszonbérletének az ajánlattévő által történő megszerzése nem esik korlátozás alá,
  • a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi eljárásból.

A haszonbérlet időtartama: határozott időre, a szerződés megkötésétől számított 1 évre szól.

Haszonbérleti díj mértéke minimum a 2017. évre: 3,-Ft/m²/év + ÁFA, azaz 42.759 x 1,27 = 54.304,-Ft (liciteljárás során módosulhat)

Haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződést városfejlesztési, egyéb városi érdekből a gazdasági év végével minden kártérítési igény nélkül felmondhatja.

A pályázatnak tartalmazni kell:

  • a pályázó nevét,
  • címét, elérhetőségét,
  • nyilatkozat az előhaszonbérleti jogosultság tárgyában,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati kiírás feltételeit elfogadja.

A pályázat benyújtásának határideje2017. október 16. (hétfő) 16.00 óra

A pályázatot írásban kell benyújtani a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.). Kapcsolattartó: dr. Dániel Balázs hatósági osztályvezető.

Amennyiben ugyanazon ingatlanra több érvényes pályázat érkezik, úgy árverést tartunk, melynek időpontjáról külön értesítést tartunk.  Amennyiben 1 érvényes pályázat érkezik, úgy a haszonbérleti szerződés az ajánlattevővel kerül megkötésre.

A pályázat kiírója a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja.

Szentlőrinc Város Önkormányzat

Letölthető pályázati adatlap

Pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve a 2018. évre kiírja

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoport irodájában (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) Tönkő Eszternél (tel.: 73/ 570-008) kell benyújtani.

Figyelem! A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelyet a pályázónak magának kell elvégeznie az alábbi weboldalon:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Szentlőrinc, 2017. szeptember 29.

Koltai Péter s.k.
polgármester

Kapcsolódó dokumentumok:
Pályázati kiírás A

Pályázati kiírás B

Oldalak