Tájékoztató a 2018-as nyári diákmunka programról

Teljes tájékoztató megtekintése

Helyesbítés:

Tájékoztatjuk, hogy a tájékoztatóval ellentétben 2018.07.01. naptól egy főnek, 

egy hónapra napi 4 órás foglalkoztatást van lehetőségünk támogatni segédmunkás munkakörben a minél nagyobb létszámú bevonás érdekében.

Amennyiben magas létszámú jelentkezés lenne a Nyári diákmunkára, abban az esetben előfordulhat egy hónapnál rövidebb időtartamra szóló támogatás is.

(A 4 órás foglalkoztatás segédmunkás bére 69 000 Ft, melynek szociális hozzájárulási adója 13 455 Ft)

Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció, társadalmi egyeztetés

Tisztelt Lakosság!

A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek, a helyben biztosítható közfeladatok körében közreműködik a település közbiztonságának biztosításában.

E feladatellátás számos – döntően – helyi szereplő hatékony együttműködése révén valósítható meg eredményesen. Ezt alapozza meg a város közbiztonsági koncepciója, mely az önkormányzat vonatkozásában egy teljes választási ciklus során megvalósítandó feladatokat, intézkedéseket foglalja magában.

A közbiztonság a társadalmi együttélés rendje, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai biztosítottak az illetéktelen támadásoktól. A közbiztonság megteremtésének alapja a hatékony prevenció és együttműködés.

Egy település közbiztonsága jelentős kihatással bír számos területre, így befolyásolja a gazdasági életet – a beruházási szándékon keresztül – , továbbá a lakossági migrációt (letelepedés vagy elvándorlás) is. A település lakóinak hangulatára, életvitelére és szabadidő eltöltési szokásaira is rányomja bélyegét.

A közbiztonság megteremtéséért közösen kell cselekednünk, a bűnmegelőzési szemlélet középpontba helyezésével. Bűnmegelőzésnek tekintendő minden olyan intézkedés, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének javítása, a kiváltó okok prevenciós „kezelése”, az áldozattá válás megelőzése.

A létrejövő bűnözői magatartás nagyon különböző kiváltó tényezőkből eredhet, de ezek közül ki kell emelni a szocializációs körülményeket, melyek egyrészt a személyiség fejlődésén keresztül befolyásolhatnak embereket a bűnözés szempontjából hátrányos módon (családi, baráti mikrokörnyezetben), másrészt halmozott problémaként jelentkezhet az illető életkörülményeiben (műveltségi szint alacsony volta; rossz szociális, munkaerő-piaci, anyagi helyzet stb.).

A fentiek alapján Szentlőrinc Város 2018-2023. évi KÖZBIZTONSÁGI ÉS BÜNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJÁT társadalmi egyezetetésre közé teszem.

A tervezettel kapcsolatos véleményeiket elektronikusan a hatoszt@szentlorinc.hu email címre személyesen, vagy postai úton a
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. levelezési címére várjuk, 2018. május 17. 12.00 óráig.

Szentlőrinc Város 2018-2023. évi KÖZBIZTONSÁGI ÉS BÜNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJÁ-nak megtekintése

Tisztelettel:

Dr. Tóth Sándor jegyző

Új rendelet és kérelmek

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Szentlőrinc Város Képviselő-testülete új önkormányzati rendeletet fogadott el a szociális ellátásokról, mely 2018. május 1-én lépett hatályba.

Az új rendelet és a kérelmek megtalálhatóak a www.szentlorinc.hu oldalon.

Települési támogatások 2018.05.01-től:

 1. Települési létfenntartási támogatás
 2. Települési temetési támogatás
 3. Rendkívüli települési támogatás
 4. Szociális kölcsön
 5. Települési lakásfenntartási támogatás
 6. Települési adósságkezelési támogatás
 7. Települési gyógyszertámogatás
 8. Köztemetés
 9. Települési tűzifa támogatás
 10. Települési élelmiszertámogatás
 11. Beiskolázási támogatás
 12. Óvodakezdési támogatás
 13. Oltási támogatás
 14. Születési támogatás
 15. Sporttámogatás

A kérelmeket a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoport irodájában (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) lehet benyújtani, ahol az ügyintézők bővebb tájékoztatást adnak a rászorulóknak.

Fűtéstámogatás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy megjelent a fafűtésre vonatkozó 12.000.-Ft fűtéstámogatással kapcsolatos kormányhatározat.

Fűtéstámogatás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy megjelent a fafűtésre vonatkozó 12.000.-Ft fűtéstámogatással kapcsolatos kormányhatározat. Kizárólag azok az 5000 fő alatti lakosságszámú települések részesülnek a plusz támogatásban, akik 2017. évben pályáztak a szociális tüzelőanyag támogatásra. Szentlőrinc Város Önkormányzata sajnos nem tud élni ezzel a lehetőséggel, tekintettel arra, hogy lakosságszámunk 5000 fő felett van. A Kormány 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozata a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról az alábbi linken olvasható:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18044.pdf

Dr. Tóth Sándor jegyző

Pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
pályázatot hirdet
a „Szentlőrinci Közüzemi” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
ügyvezetői munkakörének betöltésére

A Társaság Szentlőrinc Város Önkormányzatának továbbiakban: (továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes tulajdonában lévő gazdasági társaság.

Munkavégzés helye: Baranya megye, 7940 Szentlőrinc. Pécsi út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú.

A Társaság főbb tevékenységi körei, feladatai:

 • városüzemeltetési közfeladatok ellátása,
 • hulladékszállítás és gyűjtés
 • távhőszolgáltatás
 • közterület-fenntartás,
 • közhasznú foglalkoztatás,
 • önkormányzati vagyonkezelés és vagyonhasznosítás,
 • önkormányzati cég által beadható pályázatok figyelése, beadása, koordinálása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása,
 • önkormányzati beruházások szervezése, lebonyolítása,

Az ügyvezető feladata:

Az ügyvezető a feladatokat megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében látja el, a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a megbízási/munkaszerződésben, az Alapító Okiratban és az alapítói határozatokban rögzítettek szerint.

 

Oldalak