Önszerveződő közösségek támogatási keret pályázat

Önszervező közösségek:

 

Felhívás

 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 2018. évi

Önszerveződő közösségek támogatási keretre.

A pályázat célja:

Az önszerveződő közösségek által megvalósítandó konkrét program támogatása

Pályázók köre:

A szentlőrinci székhelyű önszerveződő közösségek

-     amelyek aktívan működnek (nyilvántartott tagsággal rendelkezik, rendszeres az önszerveződő közösség céljának megfelelő tevékenységet folytat, közösségi, testvértelepülési programot szervez)

-     tevékenységüket Szentlőrinc városában fejtik ki.

A támogatás tartalma:

A támogatás a pályázó 2018. május 15. és 2018. december 31. között megrendezésre kerülő programokra, rendezvényekre, esélyegyenlőséget elősegítő eseményekre igényelhető.

A pályázatban csak a fenti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A finanszírozás módja és mértéke:

Vissza nem térítendő támogatás.

Elszámolható költségtípusok:

A pályázatban rögzített cél megvalósításához szükséges személyi és dologi költségek köre.

A nyertes pályázó köteles az elnyert támogatási összegről a támogatási megállapodásban rögzített módon elszámolni.

A benyújtás módja:

-     A pályázatot egy eredeti példányban magyar nyelven, az e  célra  szolgáló pályázati

adatlapon nyújtható be.

-     személyesen vagy postai úton,

-     borítékon jól láthatóan feltüntetve a pályázó nevét és címét,

-     a kiírásnak megfelelően és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani.

Hiánypótlás:

A pályázónak egy alkalommal (az erre vonatkozó felszólítást követő egy héten belül) van

lehetősége hiánypótlásra, amely nem vonatkozhat a pályázat tartalmi elemeinek megváltoztatására. Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a pályázó nem teljesíti teljes körűen, az a támogatás iránti pályázat elutasítását eredményezi.

A támogatási döntés ellen a pályázó jogorvoslati lehetőséggel nem élhet.

Pályázati adatlap:

A pályázatnak tartalmaznia  kell  jelen  felhívás  mellékletét  képező  pályázati  adatlapban

meghatározott adatokat az alábbiak szerint:

a) a pályázat címét b) a pályázó nevét

c) a pályázó adatait: név, székhelye, postai címe, a vezető neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe; a kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe

d) a pályázat célterületét

e) a pályázat rövid ismertetését

f) a pályázó eddigi tevékenységének ismertetését g) a pályázott tevékenység leírását

h) igényelt támogatási összeget

A pályázat kötelező mellékletei:

1.  A szervezet taglétszámát

2. A szervezet tevékenységét bemutató leírás a közösségi cél megjelölésével

3. A konkrét program részletes leírását, amelyre a pályázati forrást igényelni szeretné a szervezet.

Beadási határidő: 2018. április 30.

A pályázat benyújtásának helye, módja: Szentlőrinc Város Önkormányzat, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. (aljegyzői iroda) írásban, az erre a célra szolgáló formanyomtatvány beküldésével, az előírt dokumentumok csatolásával.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálásáról dönt: Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Döntés várható időpontja: 2018. áprilisi testületi képviselő-testületi ülés

A pályázatok eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap.

Bírálati szempontok:

·    a szervezet társadalmi aktivitása

·    együttműködés    más     szervezetekkel,  intézményekkel,    részvétel     a     városi rendezvényeken

·    a civil szervezet által megvalósított program színvonala, illeszkedése az önkormányzati elképzelésekhez

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázótól visszavonja a támogatást, amennyiben azt nem a pályázatban leírt célokra használja fel, illetőleg a támogatással nem számol el.

Felvilágosítást nyújt: dr. Keresztessy Csilla aljegyző (73/570-003)

Letölthető pályázati adatlap

Teljes pályázat megtekintése