Civil szervezetek támogatási keret páyázat

Civil szervezetek:

 

Felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 2018. évi

civil szervezetek támogatási keretre.

A pályázat célja:

A civil szervezetek által megvalósítandó konkrét program támogatása.

Pályázók köre:

·    A szentlőrinci székhelyű civil szervezetek, egyházak

-     amelyek aktívan működnek (nyilvántartott tagsággal rendelkezik, rendszeres az önszerveződő közösség céljának megfelelő tevékenységet folytat, közösségi programot szervez)

-     tevékenységüket Szentlőrincen fejtik ki

-     köztartozásuk nincs, csődeljárás nem folyik ellenük, az önkormányzattól a korábban elnyert civil támogatásukról elszámoltak

Nem nyújthatnak be pályázatot:

·    Köztestületek

·    Üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított gazdasági társaságok, valamint azok a nonprofit szervezetek, amelyek ilyen gazdasági társasággá alakultak át

·    Pártok

·    Munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek

Továbbá nem indulhat pályázóként:

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e)  olyan  gazdasági  társaság,  alapítvány,  egyesület,  egyház  vagy  szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy, vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége

fa) amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (3) bekezdése alapján nem részesülhet támogatásban az, akinek esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) van.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII.31.) Kormány rendelet 76. § (3) bekezdése alapján nem részesülhet támogatásban az, aki az előző években   kapott  támogatás   felhasználásáról   a   támogatási   szerződésben   foglalt határidőig nem számolt el.

A támogatás tartalma:

A támogatás a pályázó 2018. május 15. és 2018. december 31. között megrendezésre kerülő programokra, rendezvényekre, esélyegyenlőséget elősegítő eseményekre, valamint a civil szervezet elhelyezésére (pl. helyiséghasználat kérése) igényelhető.

A pályázatban csak a fenti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A finanszírozás módja és mértéke:

Vissza nem térítendő támogatás.

Elszámolható költségtípusok:

A pályázatban rögzített cél megvalósításához szükséges személyi és dologi költségek köre.

A nyertes pályázó köteles az elnyert támogatási összegről a támogatási megállapodásban rögzített módon elszámolni.

A benyújtás módja:

-     A  pályázatot egy eredeti  példányban magyar nyelven, az  e  célra  szolgáló pályázati

adatlapon nyújtható be.

-     személyesen vagy postai úton,

-     borítékon jól láthatóan feltüntetve a pályázó nevét és címét,

-     a kiírásnak megfelelően és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani.

Hiánypótlás:

A pályázónak egy alkalommal (az erre vonatkozó felszólítást követő egy héten belül) van

lehetősége hiánypótlásra, amely nem vonatkozhat a pályázat tartalmi elemeinek megváltoztatására. Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a pályázó nem teljesíti teljes körűen, az a támogatás iránti pályázat elutasítását eredményezi.

A támogatási döntés ellen a pályázó jogorvoslati lehetőséggel nem élhet.

Pályázati adatlap:

A  pályázatnak  tartalmaznia  kell  jelen  felhívás  mellékletét  képező  pályázati  adatlapban

meghatározott adatokat az alábbiak szerint:

a) a pályázat címét b) a pályázó nevét

c) a pályázó adatait: név, (ha rendelkezik: adóazonosító jel, számlavezető pénzintézet neve, pályázó bank számlaszáma), székhelye, postai címe, a vezető neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe; a kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe

d) a pályázat célterületét

e) a pályázat rövid ismertetését

f) a pályázó eddigi tevékenységének ismertetését g) a pályázott program részletes leírását

h) igényelt támogatási összeget

i) nyilatkozatokat a köztehermentességről, összeférhetetlenségről j) közzétételi kérelem

A pályázat kötelező mellékletei (egyesületek, alapítványok, egyházak esetén):

1.  A szervezet bejegyzését igazoló kivonat (pl. cégbírósági kivonat)

2. A szervezet tevékenységét bemutató leírás a közösségi cél megjelölésével

3. A szervezet társadalmi aktivitásának igazolása: más szervezetekkel, intézményekkel kötött együttműködés bemutatása mellett

4.  A közpénzekből  nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat

5. A közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről

Beadási határidő: 2018. április 30.

A pályázat benyújtásának helye, módja: Szentlőrinc Város Önkormányzat, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. (aljegyzői iroda) írásban, az erre a célra szolgáló formanyomtatvány beküldésével, az előírt dokumentumok csatolásával.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elbírálásáról dönt: Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Döntés várható időpontja: 2018. áprilisi képviselő-testületi ülés

A pályázatok eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap.

Bírálati szempontok:

·    a szervezet előző évi társadalmi aktivitása

·    együttműködés   más    szervezetekkel, intézményekkel, részvétel a városi rendezvényeken

·    a civil szervezet által megvalósított program színvonala, illeszkedése az önkormányzati elképzelésekhez

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázótól visszavonja a támogatást, amennyiben azt nem a pályázatban leírt célokra használja fel, illetőleg a támogatással nem számol el.

Felvilágosítást nyújt: dr. Keresztessy Csilla aljegyző (73/570-003)

Teljes felhívás megtekintése       

Letölthető pályázati adatlap