Pályázati felhívás

Haszonbérleti pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:Kiíró)  pályázatot hirdet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelet alapján a tulajdonában lévő alábbi földterület haszonbérletére:

Szentlőrinc, külterület 0121/47 hrsz 1 ha 4253 m² térmértékű forgalomképes szántó.

A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy az eljárás tárgyát a képező földrészlet haszonbérbe adására irányuló pályázatban az vehet részt, aki a mező- és erdőgazdasági földek fogalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 40. § (1) bekezdése alapján földműves, vagy mezőgazdasági termelőszövetkezet.

A pályázat benyújtásának általános feltételei:

  • kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásulvételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton, licittárgyaláson való részvételnek,
  • több pályázó esetén licit tartása kötelező, nyertes licit a legmagasabb árat ajánló pályázó lesz,
  • pályázni a mellékelt adatlap és mellékletei hiánytalan kitöltésével lehet,
  • a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati felhívásban meghatározott termőföld haszonbérletének az ajánlattévő által történő megszerzése nem esik korlátozás alá,
  • a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi eljárásból.

A haszonbérlet időtartama: határozott időre, a szerződés megkötésétől számított 1 évre szól.

Haszonbérleti díj mértéke minimum a 2017. évre: 3,-Ft/m²/év + ÁFA, azaz 28.506 x 1,27 = 36.203,-Ft (liciteljárás során módosulhat)

Haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződést városfejlesztési, egyéb városi érdekből a gazdasági év végével minden kártérítési igény nélkül felmondhatja.

A pályázatnak tartalmazni kell:

  • a pályázó nevét,
  • címét, elérhetőségét,
  • nyilatkozat az előhaszonbérleti jogosultság tárgyában,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati kiírás feltételeit elfogadja.

A pályázat benyújtásának határideje2017. június 15.

A pályázatot írásban kell benyújtani a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.). Kapcsolattartó: dr. Dániel Balázs hatósági osztályvezető.

Amennyiben ugyanazon ingatlanra több érvényes pályázat érkezik, úgy árverést tartunk, melynek időpontjáról külön értesítést tartunk.  Amennyiben 1 érvényes pályázat érkezik, úgy a haszonbérleti szerződés az ajánlattevővel kerül megkötésre.

A pályázat kiírója a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja.

Szentlőrinc Város Önkormányzat