Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére

A Szentlőrinc Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.-nél ügyvezetői állás betöltésére.

1.    A Társaság megnevezése:    Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

2.    Társaság rövid ismertetője: a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.-t (székhely: 7940 Szentlőrinc, Pécsi út 21.) Szentlőrinc Város Önkormányzat egyedüli tagként 2008. december 18-án alapította. A Társaság tulajdonosi szerkezete 2018-ban változott meg azzal, hogy a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.-ben a Dél-Kom Nonprofit Kft. 0,7%-os részesedést biztosító üzletrészt szerzett. A Társaság fő feladata a távhőszolgáltatás, a hulladékszállítás és gyűjtés, valamint a közterület karbantartás.

3.    Betöltendő munkakör: ügyvezető

4.    Az ügyvezető főbb feladatköre:
⦁    a társaság vezetése és gazdaságos működtetése, a színvonalas ellátás biztosítása,
⦁    a társaság feladatainak ellátására legcélszerűbb szervezet kialakítása, a szervezetek működési rendjének meghatározása,
⦁    a társaság mérlegének, éves gazdasági tervének elkészítéséről való gondoskodás, beszámolók elkészítése,
⦁    üzletfejlesztési és stratégiai vezetés,
⦁    a szervezet fejlődésére vonatkozó célkitűzések kidolgozása,
⦁    a vállalat érdekeltségi rendszerének kialakítása,
⦁    a társaság képviselete,
⦁    a Kft. eseményeiről a tulajdonosok, a taggyűlés, a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló tájékoztatása,
⦁    a taggyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése,
⦁    a társaság tevékenységével kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása, a szolgáltatást igénybe vevőivel való, valamint a piaci szereplőkkel való folyamatos kapcsolattartás, további piaci szegmensek felkutatása, a cég jövőképének kialakítása, a fejlesztési irányok kidolgozása, a jogszabályok betartása és betartatása
⦁    a kiemelt ügyfélkapcsolatok ápolás és fejlesztése.
1.    Az ügyvezetői igazgatói állás betöltésének kezdete: A döntést követően azonnal.

6.    A nyertes pályázó a Társaság ügyvezetését az Mt. 208. § szerint vezetői munkaszerződésre vonatkozó rendelkezések szerint határozatlan idejű munkaviszonyban látja el a Társaság legfőbb szervének döntésétől függően legfeljebb 5 éves vezető tisztségviselői megbízás tartamához igazodóan.

7.    Pályázati feltételek:
⦁    A pályázó feleljen meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. Könyve szerint a vezető tisztségviselőre és jogi személy ügyvezetőire vonatkozó rendelkezéseknek, valamint az Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211.§-ában és a Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben megfogalmazott előírásoknak.
⦁    Felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) közgazdasági, pénzügyi, jogi vagy műszaki (településmérnök, környezetvédelmi (üzem)mérnök, gépész, építész) végzettség
⦁    B kategóriás jogosítvány.

Előnyök:

⦁    Vállalatirányítási tapasztalat, vezetői gyakorlat
⦁    Vagyongazdálkodás, kintlévőségkezelés területén szerzett tapasztalat
⦁    Városüzemeltetési, vagy közfeladatokat ellátó, vagy műszaki feladatokat ellátó intézménynél vagy gazdasági társaságnál szerzett gyakorlat
⦁    Angol vagy német nyelv ismerete.

Elvárások
⦁    Jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, műszaki affinitás
⦁    Rugalmasság, mobilitás
⦁    Vezetői attitűd

A pályázatnak tartalmaznia kell:
⦁    a pályázó fényképpel ellátott személyes és részletes aláírt szakmai önéletrajzát (amely alkalmas a szakmai tapasztalat alátámasztására);
⦁    motivációs levél, bérigény megjelölése;
⦁    a pályázó vezetői elképzeléseit a gazdasági társaság működésével és jövőképével kapcsolatban;
⦁    a Társaság javasolt stratégiájának lényegre törő összefoglalása (maximum 10 oldal);
⦁    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igazolását, hogy a pályázó az okiratot kikérte,
⦁    felsőfokú végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata (külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított okirat esetében fordítás csatolása szükséges);
⦁    idegennyelv ismeretet igazoló okirat(ok) egyszerű másolata.
⦁    nyilatkozatot arról, hogy:
⦁    a pályázati anyagot és a benne foglalt adatokat az eljárásban résztvevők megismerhetik;
⦁    a Polgári Törvénykönyv 3:22 § és 3:115. § szerinti, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdése szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok fennállnak-e;
⦁    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. fejezetében, az Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211.§-ában és a Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben megfogalmazott előírásoknak való megfelelésről
⦁    az elbírálás során kéri-e a zárt ülés tartását.
8.    Javadalmazás: A vezető díjazása megegyezéssel kerül megállapításra.

9.    A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 7. (postai úton történő benyújtásnál a beérkezés időpontja és nem a feladás időpontja számít).

10.    A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot benyújthatja „Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel:

⦁    személyesen, három eredeti példányban, zárt borítékban (a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán - 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8., Titkársági iroda) vagy
⦁    postai úton (címzett: Koltai Péter polgármester, Szentlőrinc Város Önkormányzat, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)

11.    További információk: A pályázatokról a taggyűlés 2020. december 31-ig dönt. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Dr. Tóth Sándortól, a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől telefonon a +3630/998-649 számon, vagy a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. (előre egyeztetett időpontban)

A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatás, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse!

12.    A pályázat elbírálásának rendje, módja és határideje: A beérkezett érvényes pályázatok értékelését követően meghallgatásra kerülnek, ezt követően a döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Közgyűlés legkésőbb 2020. december 31. napjáig hozza meg, de fenntartja a jogot az eredménytelenné nyilvánításra.

13.    Adatkezelésre vonatkozó tájékoztató a Szentlőrinc Város Önkormányzat honlapján, www.szentlorinc.hu található meg.