TOP-2.1.3-16-os kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című projekt benyújtásáról.

TOP-2.1.3-16-os kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című projekt benyújtásáról.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével.

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is). b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.

c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését. (pl.: beszivárgó cella, ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok).

 

B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója

a) Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna), medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése.

b) Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése: áteresztő burkolat alkalmazása, beszivárogtató, szivárogtató drén és szűrőmező létesítmények, zöld infrastruktúrák építése.

c) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó kialakítása, rekonstrukciója.

C) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák)

a) Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés.

b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása.

 

D) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója

 

a) Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése.

b) Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.

c) Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az indokolt.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.

b) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján;

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi tevékenységek:

a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, kizárólag a magas talajvízállású, vagy karsztvíz fakadóvizes területeken.

b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése.

c) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, hordalékfogók létesítése).

d) Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben – kizárólag a 3.1.1 fejezet D) pontban meghatározott „Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója” pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódva.

e) Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő fajok kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell venni).

f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt.

 

Fejlesztési területek:

 

1. Ifjúság utcai általános iskola (Ifjúság utca 5) és a leendő tanuszoda előtti nyílt csapadékelvezető árok lefedése, zárttá tétele, gépkocsi parkolók kialakítása. Kb 400 méter hosszan.

2. Szentlőrinc keleti lakótelepen, új építési telkek kialakítása során, nyílt csapadékelvezető árok kialakítása. Kb 1 km hosszan.

3. Arany János utcai óvoda és környékének rendezése a meglévő, nyílt csapadékelvezető árok leburkolása, zárttá tétele kb 200 méter hosszan és parkoló kialakítása. Ezzel párhuzamosan a közművek kiváltása.

4. A Szentlőrinc Templom téri csapadékelvezető rendszer bővítése, a műemléki és helyi védelemben részesült épületek csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése és az épületek belvíztől és talajvíztől való megóvása.

Együttműködő szervezet: A projekt beadása a Baranya Megyei Önkormányzattal közös együttműködésben (konzorciumban) valósulna meg. Ez azt jelenti, hogy a projektet ők írják és valósítják meg a Szentlőrinci Önkormányzati Hivatal munkatársaival együttműködve. A fő kedvezményezett Szentlőrinc Város Önkormányzata lesz, konzorciumi partnere pedig a Baranya Megyei Önkormányzat.

A rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 37,468 milliárd forintról, 45,151 milliárd forintra.

Pályázható összeg: maximum 500 MFt

Beadási határidő: 2021.01.27.